Uuring “Loomevaldkondade kestlikkus”

Balti Uuringute Instituut viib Kultuuriministeeriumi tellimusel koostöös Ernst & Young Baltic AS-ga läbi uuringut „Loomevaldkondade kestlikkus“. 

Kultuuri- ja loomevaldkond on üha kasvav majandussektor, mille aluseks on intellektuaalomand – seda luuakse, väärtustatakse, kasutatakse ja müüakse ning sel moel luuakse uut väärtust ka teistele valdkondadele. Samas on tegemist valdkonnaga, mis on oluliselt sõltuv avaliku sektori rahastusest. Kuigi loomevaldkonnad on suhteliselt edukad olnud erasektori rahastuse kaasamisel ning pikas vaates suutnud kasvatada omatulu osakaalu, jääb Eesti keele- ja kultuuriruum siiski piiratud mahuga turuks pakutavatele teenustele. “Loomevaldkondade kestlikkuse” uuring on mõeldud avastama toetamist väärivaid tegevusi, mis aitavad tõsta loomesektori majanduslikku võimekust, innovatsiooni ja konkurentsivõimet nii kodu- kui ka rahvusvahelistel turgudel, et kasvatada kogu kultuurivaldkonna elujõulist kestlikkust ning samas avardada meie mitmekesist kultuuriruumi.

Uuringu peamised uurimisküsimused jagunevad nelja kategooriasse:

  1. Ressursikasutus
  2. Rahastuse ja jätkusuutlikkuse omavaheline seos 
  3. Loomevaldkondade tulevik
  4. Juhtimismudelite ja väärtusvõrgustike mõju kestlikkusele

Uuringu eesmärk on uurida erinevaid loomemajandusvaldkondi mõjutavaid trende ja töötada nende toel välja arengustsenaariumid ehk tulevikustsenaariumid, mis on oluline vahend tulevikutrendide näitamiseks ja mõtestamiseks. Arengustsenaariumite põhjal kujundatakse poliitikasoovitused loomevaldkondade kestlikkuse tagamiseks, mis on aluseks edasise kultuuripoliitika kujundamisele, sh loomevaldkondade juhtimise ja rahastamise aluspõhimõtete väljatöötamisel.

Partnerid viivad projekti käigus läbi nii kvantitatiivse (päringud andmebaasidest, andmeanalüüs) kui ka kvalitatiivse (süvaintervjuud, fookusgrupi intervjuud, stsenaariumite loome töötubades) andmekogumise ja -analüüsi. Uuring lõpeb lõpparuande ja poliitikasoovituste ning teavitusüritusega.