Lõimumispoliitikad: Kes on kasusaajad? Indikaatorite kasutamine ja täiustamine lõimumisdebattides

MIPEX (Migrant Integration Policy Index) uuris sisserändajatele suunatud lõimumispoliitikaid 38 arenenud riigis, sealhulgas kõigis Euroopa Liidu riikides, aga ka Norras, Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Jaapanis ja mujal. Juba neljandat korda korraldatud uuringus analüüsiti sisserändajate õigusi ja võimalusi kaheksas valdkonnas: tööturg, haridus, tervishoid, alalise elamisloa omandamine, kodakondsus, perede taasühinemine, võrdne kohtlemine ja poliitiline osalus.

MIPEX uuringu 2015. aasta tulemused näitavad, et Eesti lõimumispoliitikad on Kesk- ja Ida-Euroopa esirinnas, kuid teistest arenenud riikidest lahutavad meid kehvad tulemused kodakondsuspoliitika, tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja poliitilise osaluse vallas. 38 uuritud riigi seas paigutub Eesti kokkuvõttes 22. kohale.  Tulemused näitavad, et Eesti pakub sisserändajatele enamikest riikidest soodsamaid võimalusi tööturul liikumiseks ja elamisloa taotlemiseks. Samal ajal piirab riik oluliselt kolmandate riikide kodanike võimalusi osaleda poliitilises elus ja saada Eesti kodanikuks. Sisserändajate õigusi ei toeta ka nõrgad kaitsemehhanismid diskrimineerimise eest. Ehkki võrdse kohtlemise seadus kehtib juba 2009. aastast, jääb Eesti MIPEXi pingereas alla kõigile teistele riikidele, kus sarnane seadus vastu on võetud.

Interaktiivsete Eesti lõimumispoliitika tulemustega on võimalik tutvuda MIPEX Eesti lehel.