Euroopa Sotsiaalfondi kohanemis- ja lõimumismeetme 2014–2020 lõpphindamine

Lõpphindamise publikatsioonid

Selleks, et parandada Eestisse saabuvate inimeste lõimumist ja suurendada nende heaolu, ning et Eesti ühiskond oleks oma mitmekesisuses sidus, on oluline pöörata tähelepanu selle sidususe edendamisele ja vastavate tegevuste arendamisele. Seda on Eesti riik oma poliitikaga ka ellu viinud ning olulist rolli mängib selles ELi struktuurivahendite toetatud kohanemis- ja lõimumismeede. Käesolevas lõpphindamises hinnatakse meetme (tegevuste) asjakohasust, tulemuslikkust, tõhusust ja jätkusuutlikkust. Hinnatavad meetmetegevused jagunevad omakorda kahte kategooriasse: 

 1. Kohanemisalased meetmetegevused
  • Meetmetegevus 2.6.1 „Infoplatvormi ja tugiteenuste väljatöötamine ja rakendamine“. Välja on arendatud ning rakendatud mitmekeelne (eesti-, inglis- ning venekeelne) rändeinfot pakkuv infoplatvorm ja selle tugiteenused.
  • Meetmetegevus 2.6.2 „Kohanemiskoolituste väljatöötamine, piloteerimine ja rakendamine“. Välja on töötatud, piloteeritud, arendatud ning rakendatud kohanemisprogramm vastavalt kohanemisprogrammi määrusele ja selle lisadele. 
  • Meetmetegevus 2.6.3 „Tugivõrgustike kontseptsiooni väljatöötamine ja rakendamine“. Välja on töötatud ning rakendatud era-, avaliku ja kolmanda sektori osalusel toimiv tugivõrgustike kontseptsioon.
 2. Lõimumisalased meetmetegevused
  • Meetmetegevus 2.6.4 „Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine“. Eesti vähelõimunud püsielanikele on tagatud lõimumist toetava info ja lõimumist soodustava nõustamisteenuse kättesaadavus.
  • Meetmetegevus 2.6.5 „Lõimumisprogrammi väljatöötamine ja pakkumine“. Eesti vähelõimunud püsielanikud on omandanud ühiskonnas toimimiseks vajalikud teadmised ja oskused ning on paranenud nende ühiskondlikku aktiivsust tagavad sotsiaalsed pädevused.
  • Meetmetegevus 2.6.6 „Koostöö- ja kommunikatsioonitegevused“: Eesti ühiskonnas on kujundatud lõimumist toetavad hoiakud.

Hindamisel kasutatakse järgnevaid andmekogumise ja -analüüsi viise:

Hindamist teostatakse koostöös Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskusega (RAKE).