Eesti keele õppe vajaduste uuring

Aastal 2021 pakub Integratsiooni Sihtasutus (INSA) 500-le kolmandate riikide kodanikule (KRK) eesti keele õpet tasemel B1. Pakkumaks kvaliteetsemat eesti keele õpet, mis vastab paremini sihtrühma vajadustele ja eelistustele, viime INSA tellimusel läbi lühiuuringu, milles analüüsime eesti keele vajadust ning valmidust eesti keele õppeks kolmandate riikide kodanike hulgas.

Läbiviidav uuring koosneb kahest osast ning kasutab kahte meetodit: 

  1. kvantitatiivne (sihtrühma ankeetküsitlus), mis sisaldab ankeetküsitluse küsimustiku koostamist ja selle alusel küsitluse läbiviimist; 
  2. kvalitatiivne, mis sisaldab kahe fookusgrupi intervjuu läbiviimist. Fookusgruppide suurus on orienteeruvalt 6-8 inimest ja nende sihtrühm on kolmandate riikide kodanikud.

Analüüsi tulemuste põhjal valmib lühiaruanne, mis on aluseks eesti keele õppe läbiviimise hanke tehniline kirjelduse loomisele.