E-koolitused ja videomaterjalid pikaajalise viisa alusel Eestisse saabunud kolmandate riikide kodanikele

Projekti eesmärk on tagada Eestis pikaajalise D-viisa ja lühiajalise töötamise raames saabunud kolmandate riikide kodanikele Eestis töötamiseks ja esmaseks kohanemiseks vajalikud aja- ja asjakohased teadmised. Eesmärgi täitmine toimub kolmel viisil:

1) Luuakse uued õppevideod ja -materjalid, viiakse läbi nõustamistegevused vähemalt 500 Eestis viibivale sihtgrupi liikmele, korraldatakse vähemalt 45 nõustamisseminari Eesti tööandjatele ning luuakse ja viiakse ellu kommunikatsioonistrateegia sihtgrupini jõudmiseks.

2) Pikaajalise viisa ja lühiajalise töötamise raames Eestisse saabunud kolmandate riikide kodanikele suunatud koolitused. Eestisse lühiajaliselt tööle saabuvate kolmandate riikide kodanike arv on 2018. aastal võrreldes 2016. aastaga enam kui 11 korda tõusnud. Lühiajaliselt (kuni 1 a) Eestis viibivatele inimestele ei ole piisavalt kättesaadavad kohanemist ja pikemaajalist lõimumist toetavad teenused, sh nt kohanemisprogramm. Selleks, et toetada nende sihipärast Eestis töötamist ning vähendada ja ennetada tööõnnetuste, töövaidluste jms osakaalu, on vajalik pakkuda sissejuhatavaid koolitusi, mis tutvustaksid Eestis ajutise viibimisega seotud õigusi ja kohustusi (sh tööturg, maksundus jne) ja nõustamist Eestis lühiajaliselt töötamiseks vajaminevatel teemadel.

3) Koolitustegevuste toetamiseks ja riiki D-viisaga saabuvate kodanike informeerimiseks valmivad projekti käigus riigi elu ja olu tutvustavad õppevideod, mis jäävad huvilistele kättesaadavaks ka peale projekti lõppu.

Projekt viiakse ellu koostöös EXPAT Relocation Estonia OÜ-ga. Balti Uuringute Instituut vastutab koolitusmaterjalide ja õppevideote väljatöötamise eest. Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning Eesti Vabariigi Siseministeerium.