Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi perioodi 2018–2020 lõpphindamine ja perioodi 2021–2027 vahehindamine

Hindamise eesmärgiks oli anda lõpphinnang Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi perioodile 2018-2020 ja vahehinnang programmi perioodile 2021-2027. Täpsemalt oli eesmärk:

Hindamise käigus valminud aruannet kasutatakse mh üle-Euroopalise Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi hindamise aruande koostamisel.

Uurimisküsimustele vastamiseks kasutati järgmiseid peamisi meetodeid:

Hindamise käigus valmisid eesti- ja ingliskeelne aruanne ning programmi sihtrühmadele suunatud infolehed.

Hindamise kohaselt on ESK asjakohane ja tulemuslik programm. See peegeldab Eesti riiklikke ja ELi noortepoliitika eesmärke ja ühiskonna ootusi ning annab võimaluse täita seatud eesmärgid. ESK täiendab teisi noorteprogramme ning riiklikke pingutusi noortevaldkonnas. Programmi eelarve on ära kasutatud, seatud kvantitatiivsed eesmärgid saavutatud ning toetatavatel tegevustel on soovitud mõju osalejatele, noori toetavatele organisatsioonidele ning kogukonnale. ESK meetmetes osalemise toel süvenevad demokraatlikud alusväärtused, nagu solidaarsus, mitmekesisus, sallivus ja avatus. Meetmetes osalevad noored muutuvad ettevõtlikumaks ja saavad väärtuslikku töökogemust ning tulevikuoskusi, õppides samal ajal paremini mõistma oma võimeid, huvisid ja isiklikke eripärasid. Organisatsioonide võimekus noori kvaliteetselt kaasata paraneb. Ühiskond muutub sallivamaks ning paljud kogukonna probleemid saavad lahendatud. Samas ei ole mõju suurus täpselt teada ega üheselt hinnatav.

ESK eelarve on hindamatu väärtusega süsteemse vabatahtliku tegevuse ja noorte omaalgatuslike solidaarsusprojektide toetamiseks. Hindamine näitab, et programmi maksimaalse mõju saavutamiseks ja võimalikult paljude noorte kaasamiseks võiks aga ESK eelarvet suurendada. Olukorras, kus ühikuhindasid tõstetakse elukalliduse tõusuga kaasaskäimiseks, väheneb nende noorte arv, kellele toetust on võimalik määrata. Seega on programm valiku ees, kas kaasata rohkemaid noori, aga lühemaks ajaks, mis tõendaks rahakasutuse kvantitatiivset tõhusust, või toetada arvuliselt vähem noori, aga see-eest kvaliteetsemate ja suurema mõjuga tegevuste kaudu.

ESK tulemuslikkust, tõhusust ja asjakohasust mõjutab kõige rohkem see, kas ja milliste sihtrühmadeni programmis jõutakse. Arvestades, et programmi eelarve on piiratud ja taotlusvoorudes on tihe konkurents, teeb agentuur sihtrühmadeni jõudmiseks head tööd. Samas näitas hindamine, et senisest rohkem võiks jõuda vähemate võimalustega noorteni ja nendeni, kes pole varem ESK ja E+ meetmetes osalenud. See eeldab mh selgemaid juhendmaterjale, tihedamat koostööd sihtrühmaga tegelevate spetsialistidega ning arusaadavamat ja toimivamat registreerimisplatvormi ning taotlus- ja aruandluskeskkonda.

Hindamisele tuginedes on ESK tulemuslik. Toetatavad tegevused, sihtrühmad ja taotlemise-aruandluse tingimused on üldjoontes asjakohased. Programm täiendab teisi rahastusvõimalusi ja see pakub eraldiseisva ELi noorteprogrammina märkimisväärset lisandväärtust. Hindamise käigus tekkis kõige rohkem mõtteid selle kohta, kuidas suurendada programmi rakendamise tõhusust.

Programmi täiendamiseks ning järgmise programmi kujundamiseks sõnastati hindamise põhjal järgmised soovitused (täpsemad soovitused on aruande järelduste ja soovituste peatükis):

 1. Jätkata ESK rahastamise, praeguste meetmete rakendamise ja programmi arendamisega. ESK peaks jääma eraldiseisvaks ELi noorteprogrammiks, et see oleks võimalikult kasulik nii ELi kui ka Eesti riikliku noortepoliitika kontekstis.
 2. Programmi juhtimisotsuste langetamise toetamiseks vaadata üle jälgitavad indikaatorid ja see, milliseid andmeid ja kuidas sihtrühmade esindajatelt ja toetust saanutelt küsitakse ning projektide kohta kogutakse.
 3. Lihtsustada veelgi sihtrühmadele mõeldud programmi juhiseid, lepinguid, kodulehekülgede sisu ning taotlus- ja aruandluskeskkonna ülesehitust.
 4. Pöörata senisest rohkem tähelepanu vähemate võimalustega noorte kaasamisele.
 5. Programmi tulemuslikkuse parandamiseks suurendada programmi kogueelarvet ja kulude korvamiseks mõeldud ühikuhindasid ning kaaluda meetmete proportsioonide muutmist.
 6. Programmi eelarve tõhusaks kasutamiseks jätta ka tulevikus riikidele paindlikkus eelarve ümberjagamiseks programmi meetmete vahel.
 7. Programmi rakendamise ja jälgimise ning taotlemise ja aruandluse tõhususe suurendamiseks korrastada IT-süsteemid, nii et need toimiksid tõrgeteta ja toetaksid programmi juhtimist.
 8. Pöörata senisest rohkem tähelepanu eri osaliste ülesannete jaotusele ja võimalikule koostööle programmi turundamises, sihtrühmadeni jõudmises, tegevuste kvaliteedi parandamises ja prioriteetide seadmises.

Noortega töötajatele ja projektide teostajatele sõnastati järgmised soovitused (täpsemad soovitused on siin):

 1. Leia võimalusi, et veelgi rohkem jõuda vähemate võimalustega noorteni ja nendeni, kes pole varem ESK ja E+ meetmetes osalenud.
 2. Noorele VT võimalust pakkudes veendu organisatsiooni ja ülesannete sobivuses, vastuvõtva organisatsiooni nõuetekohases tegutsemises ning veendu, et noorel on, kelle poole vajadusel pöörduda.
 3. VT võimalusi pakkudes mõtle laiemalt koostöövõimalustele noori saatvate ja vastu võtvate organisatsioonidega.
 4. SOL projektide (potentsiaalsed) mentorid, suunake veelgi julgemalt noori vastutust võtma ja ülesandeid võrdselt jagama.
 5. Programmide tingimusi muudetakse aeg-ajalt. Ole programmidele avatud ja kontrolli aeg-ajalt tingimusi.
 6. Aita kaasa programmi info levitamisele! Räägi programmi võimalustest ja selle kaudu tehtust ka nendele, kes pole hetkel programmi sihtrühmaks.
 7. Aita kaasa projektide ja programmi tulemuste levitamisele!
 8. Julgusta noori mugavustsoonist välja tulema ja toeta neid vajadusel projekti kavandamisel, elluviimisel ning õpitu-kogetu mõtestamisel!
 9. Küsi vajadusel nõu ja tuge info levitamiseks, taotlemiseks, tegevuste elluviimiseks, noorteni jõudmiseks, õpitu mõtestamiseks, vms agentuuri töötajatelt, kolleegidelt, teistelt valdkonna töötajatelt või noortelt endilt!
 10. Ära jäta projekti aruandlust viimasele minutile!