eTwinningu programmis osalemise motivatsioonitegurid ja tunnustusvajadus

Ajastul, mida iseloomustab kasvav üleilmne seotus, on rahvusvahelise koostöö edendamine ja mitmekesiste õpikäsitlusviiside omaksvõtt muutunud esmatähtsaks nii Euroopa Liidu (EL) kui ka Eesti haridusmaastikul.

Aastate jooksul on haridustöötajatele loodud mitmeid koostööprogramme, mis võimaldavad õpetajatel laiendada oma suhtlusvõrgustikku ja jagada omavahel kogemusi, et mitmekesistada õppetööd. Üheks selliseks programmiks on eTwinning, mis loodi 2005. aastal Euroopa Komisjoni toetusel Euroopa koolide veebipõhise koostöö e-õppe programmi raames, mille eesmärgiks on pakkuda õpetajatele tuge ja koostöövõimalusi üle kogu Euroopa.

Käesoleva uuringuga sooviti teada saada, millised tegurid motiveerivad Eesti üldhariduskoolide, lasteaedade ja kutsekoolide õpetajaid osalema eTwinningu programmis. Uurimusküsimustele vastamiseks kasutati erinevaid meetodeid, neist olulisemad olid sekundaarallikate analüüs, fookusgrupi ja süvaintervjuud ning veebiküsitlus.

Uuringu tulemused näitavad, et 39% kõikidest vastajatest (N=259) on osalenud eTwinningu programmis viimase 12 kuu jooksul ja 25% vastajatest on eTwinningus osalenud, kuid mitte viimase 12 kuu jooksul. Küsitlusttulemustest selgus, et erinevatest koostööprogrammidest peetakse enda lemmikuks kõige sagedamini Erasmus+ programme, kuid iga kuues vastaja pidas meeldivamaks just eTwinningu programmi. Tulemused näitavad ka, et info eTwinningu programmist levib mitme erineva kanali kaudu, kusjuures olulised on nii ametlikud kui ka mitteametlikud infoallikad. Tulemusi näitlikustab asjaolu, et ligi kolmandik vastajatest sai programmi kohta teada nii teiselt õpetajal kui ka programmi infopäevalt või mõnelt muult sarnaselt ametlikult ürituselt.

Kokkuvõtteks võime järeldada, et eTwinningu programmi eesmärgid ja selles osalemine lähevad suurel määral kokku nii Eesti kui ka Euroopa Liidu haridusvaldkonna strateegiliste eesmärkidega edendada haridusvaldkonnas rahvusvahelist koostööd, pakkuda õpetajatele laiemaid võimalusi enesearenguks ja mitmekesistada õppetööd. eTwinningu suurem kasutus Eesti haridussüsteemis aitaks täide viia Euroopa Liidu ühtset visiooni haridusruumist, kus edendatakse liikmesriikide vahelist koostööd, parimate tavade vahetamist ning innovatsioonil põhinevat õpet. Seetõttu tuleks senisest enam pöörata tähelepanu õpetajatele, kes teevad rahvusvahelist koostööd ja edendada eTwinningu tegevuste kasutust klassiruumis.