Parimad praktikad kolmandate riikide kodanike lõimimiseks kohalikesse omavalitsustesse

Eesti kohalikud omavalitsused puutuvad teenuste osutamisel aina suuremal määral kokku kolmandate riikide elanikega. Lisaks on viimastel aastatel KOV avalike teenuste tarbijate profiil eri rändeliikide osas muutunud mitmekesisemaks. See on kaasa toonud olukorra, kus aina rohkem on vaja avalikke teenuseid pakkuda inimestele, kelle jaoks lõimumine on tavapärasest enam keeruline – seda nii väiksema keeleoskuse või hariduse tõttu, aga ka nende puhul kellel kohalik tugivõrgustik puudub. Taoliste sihtgruppidega töötamise osas on aga Eesti omavalitsustel olnud siiani väga vähe kogemusi.

Projekti üldiseks eesmärgiks on suurendada kohalike omavalitsuste võimekust kolmandate riikide kodanikele teabe vahendamisel ja avalike teenuste pakkumisel. Selleks luuakse konkreetsed abivahendeid, mis aitavad KOV ametnikel kolmandate riikide kodanikele teenuseid tõhusalt pakkuda, mis aitavad kaasa lõimumise ja kaasamise edendamisel ning suurendavad KOV ametnike kultuurilist pädevust. Lisaks on üldeesmärgiks koondada antud valdkonna materjalid ühte kohta – kompetentsikeskusesse, mis oleks suurelt jaolt virtuaalne, ent osaliselt ka füüsiline koht (Tartus), kust kõik erinevad sihtrühmad üle riigi (ametnikud, sisserändajad, kodanikuühendused, meedia jmt) saavad ka edaspidi nõu ja abi küsida. Kompetentsibaas luuakse Tartusse loodava Rahvusvahelise maja juurde ning jääb seal tegutsema ka peale projektiperioodi lõppu. Rahvusvahelise maja projekti veab eest MTÜ Ethical Links.

Projekti raames on plaanis:

Projektis osalevad kohalikud omavalitsused on Tartu, Tallinn, Narva, Rakvere, Haapsalu, Väike-Maarja ning lisaks üks kohalik omavalitsus vastavalt sellele, kus on 2017. aasta alguse seisuga selleks kõige suurem vajadus.

Projekti kaasrahastab Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ja EV Siseministeerium.

 

EL lipp SIM EE