AADVAL-BIOTECH

AADVAL-BIOTECH: Lisandväärtuse tõstmine ja toorme tõhusam kasutamine Eesti biomajanduses

Uuringu eesmärk on Eesti biomajanduse ja selle põhiliste väärtusahelate arengute ja bioressursside kasutamise võimaluste väljaselgitamine, tõstmaks Eesti biomajanduse konkurentsivõimet.

Lähteülesande alusel defineeriti selles projektis biomajandus järgmiselt: biomajandus on taastuva biomassi tootmine ja muutmine peamiselt toidu-, sööda- jt biotoodeteks ning bioenergiaks. Biomajandus hõlmab põllumajandust, metsandust, kalandust, toidu-, kiu- ja paberitööstust ning osaliselt keemia-, biotehnoloogia- ja energiatööstust.

Peamised alaeesmärgid olid:

  1. Analüüsida Eesti biomajanduse hetkeseisu, lähtudes väärtusahelate tervikkäsitlusest.
  2. Töötada välja (alternatiivsed) stsenaariumid Eesti biomajanduse arengu strateegilise planeerimise toetamiseks.
  3. Koostada valitud valdkondades väärtusahelapõhised ärimudelid.
  4. Töötada välja ettepanekud riigipoolsete meetmete ja tegevuste osas biomajanduse arendamisel.

Projekti uurimisküsimuste lahendamiseks kombineeriti vastavalt konkreetse tööpaketi uurimisküsimustele klassikalisi majandusteaduste, sotsiaalteaduste ning tehnikateaduste meetodeid majandusprotsesside ja ressursikasutuse modelleerimistest poliitikaanalüüsi, tulevikuseire (ingl foresight) ning tehnoloogiate tehnilise ja tasuvusanalüüsini.

Projekti tegi unikaalseks biomajanduse arenguid hõlmav multidistsiplinaarne konsortsium, kus osalesid majandus-, sotsiaal- ja loodus- ning tehnikateadlased Tallinna Tehnikaülikoolist, Tartu Ülikoolist, Eesti Maaülikoolist ning Balti Uuringute Instituudist. Selline valdkondlik mitmekesisus tagas erinevate uurimisküsimuste analüüsi erinevatest teaduslikest lähtepunktidest.