Noorsootöö ja koolituste pädevuse ning võimekuse arendamine läbi Euroopa noorteprogrammide

Uuringu eesmärk on saada täiendavaid teadmisi pädevuste arendamisest Euroopa noorteprogrammide raames toimuvate koolituste kaudu, keskendudes eelkõige parendusvõimalustele. Selleks tehakse fookusrühmaintervjuud kolme tellija poolt ette antud sihtrühmaga: koolituste pakkujad, koolitajad ning noorsootöötajad ja juhid. Intervjuudes käsitletakse teemasid, nagu millest lähtutakse koolituste pakkumisel, sh Euroopa koolitusstrateegia roll, pakutavate koolituste ja koolitusvajaduste kokkulangevus, koolituste pakkumist ja läbiviimist soodustavad ja takistavad tegurid, noorsootöötaja pädevused. 

Kuus fookusrühmaintervjuud viiakse läbi 2024. aasta veebruarist märtsi keskpaigani. 

Uuringu tulemusel valmivad aruanded kolme sihtrühma intervjuude kohta ning kokkuvõtlik aruanne, sh valmivad kõik aruanded nii eesti kui ka inglise keeles. Tulemusi esitletakse mai lõpus.