Sotsiaalkampaania “Karjäär Eestis” ja audiovisuaalprogrammi “Meie Eestid” mõjude hindamine

Integratsiooni Sihtasutus (INSA) viis 2017. aastal ellu kaks Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekti (sotsiaalkampaania “Karjäär Eestis” ja audiovisuaalmeediaprogramm „Meie Eestid“), millede mõlema laiemaks eesmärgiks oli lõimumise ja ühiskondliku sidususe edendamine Eestis. Siinne uuringuaruanne toob välja nende kahe projekti hindamise ja tagasiside kogumise tulemused. Hindamise eesmärk oli kahetine: (1) koguda ja analüüsida projektide elluviijate ja neis osalejate kommentaarid ning üldine tagasiside läbiviidud projektide osas (s.t. kas projektide ja nende raames läbiviidud tegevuste eesmärk ja sisu oli arusaadav, kas läbiviidud ja osaletud tegevused olid mõistlikud, otstarbekad, omasid osalejate hinnangul pikaajalist või lühiajalist mõju jmt); ning (2) koguda ja analüüsida osalejate hinnangud läbiviidud projektide eesmärkide saavutamise osas (s.t. kas projektide ja nende raames läbiviidud tegevused aitavad täita neile seatud laiemaid ja pikaajalisi eesmärke).

Läbiviidud hindamise tulemusena võime pidada projekti “Karjäär Eestis” õnnestunuks rahuldavalt ning projekti “Meie Eestid” õnnestunuks hästi.

Peatükis 3 on hinnatud projekti “Karjäär Eestis” mõju lähtuvalt projektile seatud eesmärkidest ning tuginedes projekti raames läbiviidud tegevustele tagasiside kogumisest. Kokkuvõtlikult võime öelda, et projekt täitis küll talle seatud numbrilised indikaatorid, aga projekti tegelik ja sisuline mõju jäi pigem rahuldavaks ning kampaania võimalik täispotentsiaal realiseerimata.

Peatükis 4 hinnatud projektile “Meie Eestid” antud tagasiside põhjal saame väita, et tegemist oli hästi õnnestunud kvaliteetse saatesarjaga, mis küll otseselt ei rääkinud lõimumisest, kuid kus kaudselt oli läbivalt lõimumisalane sõnum olemas, ning mis sai väga palju positiivset vastukaja just eestikeelselt elanikkonnarühmalt. Antud sihtrühm leidis, et saates tutvustavad positiivselt meelestatud muu emakeelega inimesed väga südamlikult nii neile juba tuttavaid kui ka uusi Eestimaa kohti. Seetõttu võime hinnata saatesarja mõju ühiskonna lõimumise edendamisele positiivseks nii lühiajaliselt (iga saate eetrisoleku ajale järgnenud paar nädalat) kui ka pikaajaliselt (aasta ja enam saatesarja näitamisele järgnenud ajal). Samal ajal projektile seatud ootus, et see annaks muuhulgas ka muu emakeelega inimestele (vähelõimunud välispäritolu taustaga püsielanikele) võimaluse tagasisideks ja soodustaks erineva keelelis-kultuurilise taustaga inimeste omavahelist suhtlemist (nt sotsiaalvõrgustike kaudu) aga ei täitunud.