Valitsusasutuste kaasamispraktikate analüüs

Siseministeerium ja Riigikantselei algatasid 2009. aasta lõpus ministeeriumide kaasamispraktikate uuringu, mille viis läbi SA Poliitikauuringute Keskus Praxis koostöös MTÜ Balti Uuringute Instituudiga. Praktilise suunitlusega ülevaatlikku kaasamisanalüüsi on hõlmatud üheksa ministeeriumi. Käesoleva analüüsi käigus uuriti nii kaasamise üldist olukorda Eesti valitsusasutustes kui analüüsiti ka ministeeriumiti 2007.-2009. aastal toimunud kaasamisprotsesse, kaardistades ametkondlikud praktikad kaasamisel. Uuringu eesmärgid on:

1) analüüsida tänast kaasamise toimimise efektiivsust keskvalitsuse tasandil;
2) kaardistada kaasamisega seonduvad tööprotsesside tugevused ja nõrkused;
3) võrrelda valitsusasutuste praktikaid ning esile tuua jagamist väärivad kogemused, lahendused ning head näited;
4) koguda otsuste kujundamisel osalevate partnerite tagasisidet kaasamise korraldusele;
5) teha arendusettepanekud kaasamise edendamiseks ja pakkuda välja metoodika regulaarseteks kaasamise monitooringuteks.

Analüüsi peamine fookus oli ministeeriumide kaasamispraktikad ja –protsessid eesmärgiga anda soovitusi valitsusasutuste kaasamisvõimekuse süsteemseks arendamiseks. Kuigi erinevad analüüsilõigud puudutasid ka kaasatavate huvi- ja sihtrühmade osalusvõimekust, ei olnud antud teema käesoleva analüüsi põhifookus.