Välistalendi teekond Eestis

Siine aruanne on osa Balti Uuringute Instituudi poolt 2022. aasta detsembris läbiviidud ja Work in Estonia (WiE) ja Eesti Rahvusvaheline Maja (International House of Estonia, IHE) poolt tellitud uuringust, mille eesmärk oli välja selgitada, millised on kitsaskohad, probleemid ja/või väljakutsed, millega Eestisse saabunud välismaalastest tippspetsialistide Eestisse saabumisel ja Eestis pikaajalise kohanemise (kuni 5 aastat) ajal kokku puutuvad. Uuringu eesmärk oli ka välja selgitada, mil määral kasutavad uussisserändajad Eesti riigi ja konkreetselt IHE poolt pakutavaid teenuseid ning millised on uuringus osalevate välismaalaste mõtted ja ettepanekud olemasolevate ja kavandatavate teenuste osas.

Eesmärgi saavutamiseks viidi läbi sihtrühma veebiküsitlus. Ankeedi täitis lõpuni 457 vastajat ning osaliselt täitis ankeedi 190 vastajat. Siinses aruandes on kasutatud ainult ankeedi täielikult lõpuni vastanud vastajaid. Uuringu küsimustik (ankeet) koosnes 53 küsimusest, mis olid jaotatud järgmistesse teemadesse: 1) vastaja taust; 2) vajadused Eestisse saabumisel ja praegu; 3) välismaalastele suunatud teenuste kasutamine; 4) IHE teemadeplokk: kasutamine, teenused ja ettepanekud; 5) üldine kohanemine Eestiga.