Euroopa Liidu tõukefondide perioodi 2007‐2013 teadus‐ ja arendustegevuse ning kõrghariduse meetmete rakendamise vahehindamine

Perioodil 2007‐2013 antakse Eesti teadus‐ ja arendustegevusele ning kõrgharidusele struktuuritoetust kahest struktuurifondist: Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) ja Euroopa Sotsiaalfondist (ESF).

Käesolev Euroopa Liidu struktuurifondide kõrghariduse ning teadus‐ ja arendustegevuse meetmete vahehindamine keskendus kuuele meetmete asjakohasust ning rakendamise edukust puudutavale hindamisküsimusele. Hindamisküsimustele vastuste leidmiseks viidi läbi kaheetapiline analüüs – esmalt analüüsiti valdkonna struktuurifondide strateegilist planeerimist ja juhtimist, teises etapis vaadeldi meetmete rakendamist, kasutades seejuures ka detailsema vaate saamiseks juhtumianalüüse. Analüüsitulemuste valideerimiseks viidi seejärel läbi ekspertpaneel – seminar, millesse kaasati osalisi nii valdkonna poliitikakujundajate kui ka ekspertide seast.

Kokkuvõtvalt saab öelda, et kõrghariduse ning teadus‐ ja arendustegevuse meetmed toetavad kõrgharidus- ning teadus- ja arendustegevuse strateegiate eesmärkide saavutamist. Struktuurifondide rakenduskavades seatud mõõdikute sihttasemed valdavas osas saavutatakse, kuid kõrgharidus- ja teadusstrateegiate peaeesmärgid, mis on ka Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013 eesmärgid, jäävad eelöeldule vaatamata suure tõenäosusega saavutamata.