Erasmus+ noortevaldkonna õpirändeprojektide mõju uuring

Balti Uuringute Instituut (IBS) viis SA Archimedese noorteagentuuri (SANA) tellimusel läbi Erasmus+ noortevaldkonna õpirändeprojektide mõju uuringu kolmanda osa. Noorsootöötajate ja noortejuhtide kompetentsi ning pädevuste arendamise rahvusvaheline uuring tervikuna koosnes 3 moodulist või osast: moodul (A) pädevuse arendamise kohta, moodul (B) pädevuse praktikasse viimise kohta ja moodul (C) süsteemsetest mõjudest organisatsioonide arengule. Kolmanda osa eesmärk oli selgitada välja, milline on Erasmus+ noortevaldkonna õpirändeprojektide mõju programmis osalevate organisatsioonide ja koostöövõrgustike arengule.

Erasmus+ programmi mõju ei ole sõltuvalt olukorrast lihtne ja vahel ei ole võimalik eristada seda teiste tegevuste mõjust. Samuti sõltub programmi mõju organisatsioonile suuresti organisatsiooni kultuurist ja tegevuses osalenud isikust. Siiski näitasid 13 noorsootööorganisatsiooni esindajatega tehtud intervjuud ja valideerimisseminar SANA esindajatega, et programm on noorsootöö valdkonna ja organisatsioonide arendamiseks väga vajalik. Pädevamad noorsootöötajad ja oma tegevuse teadlik tutvustamine kasvatavad ka organisatsiooni ja noorsootöö tuntust ning toovad kaasa tunnustuse.

Teisalt selgus uuringust, et Erasmus+ programmi mõju noorsootöö organisatsioonidele saaks olla veel suurem. Selleks peavad juhid juhtima oma organisatsiooni strateegilisemalt, sh suunama ja toetama töötajate arengut, arvestades organisatsiooni missiooni ja visiooni. Lisaks tasub koolitus- ja toetustegevusi valides tugineda valdkonna arengule kaasa aitavatele dokumentidele, sh uuringutele ja noorsootöötajate kutsestandardile. See aitab muu hulgas vähendada olukordi, kus noorsootöötajal on keeruline valida, millistes tema arengut toetavates koolitustegevustes või projektides piiratud aja korral osaleda ning kuidas saadud kogemust analüüsida.

Peale uuringuaruande valmis sellele ja noorsootöötajate koolitusvajaduste uuringule tuginedes ajakirjas MIHUS avalikustatud artikkel.

Uuringu kui terviku rahvusvahelise analüüsi ja selle aluseks olevate Eesti tulemusi kajastavate vahearuannetega on võimalik tutvuda SANA kodulehel.