Kogukonnapraktika tagasiside analüüs

Kogukonnapraktikas 2013/2014.-2017/2018. õppeaastal osalenud ja tagasisideküsitlusele igakevadiselt vastanud 910 õpilase, 27 õpetaja ja 102 juhendaja hinnangul on kogukonnapraktika programm väga väärtuslik õpilaste silmaringi laiendamiseks, sotsiaalsete oskuste arendamiseks, praktilise töökogemuse saamiseks, kogukonnaelus aktiivselt kaasa löömise innustamiseks. 

Kogukonnapraktikates osalejad tähendasid lisaks praktilisele töökogemusele muutust enda hoiakutes. Näiteks paranes kogukonnapraktikas osalenud õpilaste suhtumine vabatahtlikkusse töösse ja abivajajatesse. Samuti täheldasid õpetajad ja juhendajad õpilaste puhul nii oodatust suuremat valmisolekut kogukonnapraktikasse panustada kui ka kõrgemat rahulolu praktikaga. 

Õpilaste tagasisidest järeldasid analüütikud, et õpilaste rahuolu praktikakogemusega mõjutasid suuresti tehtavad ülesanded. Seega on väga oluline huvidele vastava vabaühenduse valik ning nii õpilase kui juhendaja pühendumus praktikale. Pea pooled õpilastest ehk 46 protsenti kinnitasid, et nende praktikaülesanded ei sisaldanud ebameeldivaid tegevusi ja koguni 97 protsenti õpilastest jäi valitud vabaühendusega pigem rahule. 

Olgugi, et rahulolu programmis osalemisega oli kõrge, tõid autorid välja mõningaid võimalusi programmi mõju suurendamiseks. Näiteks tuleb leida lisavõimalusi õpilastele praktika olulisuse selgitamiseks ning pöörata veel suuremat tähelepanu juhendajate, õpetajate ja õpilaste praktikaks ettevalmistamisele. Analüütikud märkisid seejuures, et keskenduda tuleks õpilaste huvidele ja võimetele vastava praktikaorganisatsiooni valikule ning praktika eesmärkide seadmisele. Praktika kogemuse väärtust aitaks tõsta ka saadava kogemuse analüüsimise oskuse parandamine.  

Tagasisideküsitluse vastuste kohaselt hindavad osalised tugimaterjalide, koolituste ja ettekannete näol Vabaühenduste Liidu tuge kogukonnapraktika läbiviimisele kõrgelt. Traditsiooniliselt nähti aga ka mõningaid arendusvõimalusi nii programmile kui pakutavale toele. 

Programmiga saad põhjalikumalt tutvuda siin.