Tartu noorte teadlikkus Tartu Linna Noortevolikogust II

Käesolev küsitlus oli korraldatud eesmärgiga uurida, milline teadlikkus Tartu Linna Noortevolikogust (TLNV) valitseb Tartu linnas elavate ja/või õppivate noorte seas 2022. aastal. TLNV sai loodud 2018. aastal eesmärgiga esindada noori neid puudutavates küsimustes Tartu linna juhtimisel nii linnavalitsuse kui ka volikogu tasandil. Uuring koosneb kahest uurimisperioodist. Esimene uurimisperiood oli 2021. aastal, mil uuriti küsitlusega Tartu noorte teadlikkust Tartu Linna Noortevolikogust. Käesolev aruanne peegeldab teise ehk 2022. aasta küsitluse tulemusi.

Küsitluse peamiseks andmekogumise meetodiks oli ankeetküsitlus 7–26-aastaste Tartus elavate ja/või õppivate noorte seas, millele vastas kokku 144 vastajat. Küsitlusele järgnesid fookusgrupi arutelud Tartu noortega. Küsitluse tulemusel valminud järeldused ja soovitused aitavad paremini korraldada TLNV tööd, seada eesmärke eesootavaks aastaks ning kaasata Tartu noori oma tegemistesse.

2022. aasta tulemused näitavad mitmeid positiivseid arenguid Tartu Linna Noortevolikogu töös. Lisaks hüppeliselt kasvanud hääletajate arvule on kasvanud ka TLNV liikmeks kandideerijate arv. Samuti on kasvanud noorte teadlikkus nii TLNV olemasolust kui ka selle tegemistest, on paranenud kokkupuude TLNV liikmetega ja osalus TLNV korraldatud üritustel. Tegemist on olulise muutusega, mis tõstab Tartu noorte tegelikku esindatust Tartu Linna Noortevolikogu töös ja selle tulemusena ka TLNV legitiimsust.

Uuring viidi läbi 2021. ja 2022. aastal ning uuringu tellijaks oli Tartu Linnavalitsus.