Noortekohtumiste programmi mõju uuring

Balti Uuringute Instituut (IBS) tegi Sihtasutus Archimedese noorteagentuuri (SANA) tellimusel Noortekohtumiste programmi mõju uuringut. Uuringul oli kolm peamist eesmärki:

  1. hinnata programmi eesmärke ja mõju, selgitamaks välja, kuivõrd hästi aitab see kaasa väljatöötamisel oleva lõimumisvaldkonna arengukava Lõimuv Eesti 2030 põhieesmärkide saavutamisele ning Noortevaldkonna arengukava 2014-2020 läbivate põhimõtete ja eesmärkide saavutamisele;
  2. analüüsida, kuidas mõjutab programmis osalemine noorte avatud ja sallivate hoiakute kujunemist ja püsivamate positiivsete kontaktide tekkimist Eestis elavate rahvusgruppide vahel;
  3. hinnata, kuidas töötab Noortekohtumiste programm mitteformaalse hariduse tööriistana, kuidas soodustab mitteformaalset õpet ning mil moel on programmis osalemise kogemus mõjutanud noortejuhtide ehk noorsootöötajate ja teiste haridustöötajate pädevusi ja hoiakuid.

Noortekohtumiste programmi mõju uuring näitas, et projekti rahastuse taotlemise ning projekti elluviimise protsess toetavad Eestis elavate erineva emakeelega noorte omavahelist suhtlemist, koostööd, üksteise mõistmist ja ühist arengut. 

Uuringu autorid järeldasid, et kuna programm pöörab tähelepanu nii lõimumisele, erinevate kultuuride õppimisele, noorte pädevuste arendamisele kui ka noortejuhtide arendamisele, on PNK-l märkimisväärne potentsiaal nii Noortevaldkonna arengukava 2014-2020 kui ka koostatava Lõimuv Eesti 2030 eesmärkide täitmisesse panustamisel. 

Lisaks erineva emakeelega noorte omavahelise koostöö suurendamisele on programm väärtuslik ka noorsootöö põhimõtete mõistmise paranemise ja leviku seisukohast, noorsootöö korraldamise kompetentsi arendamisel, formaalse- ja mitteformaalse õppe paremal sidumisel ja praktikate vahetamisel. Programm annab ka võimaluse saada jalg ukse vahele projektimaailmas.

Uuringu käigus hinnati programmi mõju järgmistele sihtgruppidele: