Tartu noorte teadlikkus Tartu Linna Noortevolikogust I

Käesolev küsitlus oli korraldatud eesmärgiga uurida, milline teadlikkus Tartu Linna Noortevolikogust (TLNV) valitseb Tartu linnas elavate ja/või õppivate noorte seas. TLNV sai loodud 2018. aastal eesmärgiga esindada noori neid puudutavates küsimustes Tartu linna juhtimisel nii linnavalitsuse kui ka volikogu tasandil. Selleks, et noortevolikogu tööd paremini hinnata ja seda edaspidi planeerida, oli vajalik uurida noorte teadlikkust noortevolikogust ja hinnanguid selle tööle.

Küsitluse peamiseks andmekogumise meetodiks oli ankeetküsitlus 14-20-aastaste Tartus elavate ja/või õppivate noorte seas, millele vastas kokku 113 vastajat. Küsitlusele eelnes sekundaarallikate ülevaade ning küsitluse läbiviimist toetasid sissejuhatavad intervjuud ja fookusgrupi arutelu Tartu noorte ning TLNV liikmetega. Küsitluse tulemusel valminud järeldused ja soovitused aitavad paremini korraldada TLNV tööd, seada eesmärke eesootavaks aastaks ning kaasata Tartu noori oma tegemistesse.

Tegemist on esimese uuringuga kahest ning järgmine Tartu noorte teadlikkust TLNV tööst kaardistav uuring viiakse läbi 2022 aasta kevadel. Uuringu tellijaks on Tartu Linnavalitsus.