Tartu noorte teadlikkus Tartu Linna Noortevolikogust

Noortevolikogu on valla- või linnavolikogu juures tegutsev noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu, mis arutab valla või linna pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid küsimusi ning teeb ettepanekuid valla või linna esindusorganile, lähtudes noorte vajadustest ja huvidest. Linna noortevolikogu kaudu kaasarääkimine ja selle töös osalemine on üks otseseid viise, kuidas noored kohaliku elu küsimustes ja linna või vallavolikogu töös osaleda saavad.

Käesoleva uuringu eesmärgiks on hinnata Tartu noorte teadlikkust Tartu Linna Noortevolikogu tööst, selle tulemustest ja rollist linna noorte jaoks. Uuringu raames teostatakse sekundaarallikate analüüs ja ankeetküsitlus 14-20-aastaste noorte seas, kes on Tartu linna elanike registris või õpivad Tartu linna üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses. Projekti käigus teostab Balti Uuringute Instituut kaks küsitlust, millest esimene toimub 2021. aasta mais ning teine 2022. aasta mais.

Käesolev uuring aitab paremini mõista noorte teadlikkust noortevolikogust ja nende ootuseid ning proovib leida võimalusi, kuidas suurendada noorte teadlikkust noortevolikogu tööst.

Uuringu esimene aruanne valmib juulis 2021 ja koondaruanne juulis 2022. Töö tellijaks on Tartu Linnavalitsus.