Demokraatiaseminarid

Balti Uuringute Instituut viib läbi demokraatiaseminarid Eesti koolide põhikooli astme õpilastele ja kooli meeskonnale. Kokku on osalejaid 20-st koolist 80-100, ühe kooli kohta 4-5 õpilast ja 1 õpetaja. Seminarid toimuvad 30. oktoobril 2019 Tartus (Eesti Rahva Muuseumis) ja 1. novembril 2019 Narvas (Narva Kolledžis).

Seminarid kordavad 2017. aastal läbiviidud inimõiguste hariduse uuringu raames läbiviidud praktilist seminari-töötuba Tartus (Eesti Rahva Muuseumis), kus osalesid 10 kooli õpetajad ja õpilased, s.o. kokku 50 osalejat (vt täpsemalt siin, lk 45). Nii 2017. aastal läbiviidud seminarid kui ka 2019. aastal läbiviidavad seminarid tuginevad otseselt 2017. aastal elluviidud uuringu (“Inimõigused ja inimõiguste alusväärtused Eesti koolis ja hariduspoliitikas”) tulemustele, mis näitas muuhulgas olulisi puudujääke kooliõpilaste teadmistes, oskustes aga ka julguses käsitleda või rakendada nende endiga seotud õigusi. 

Läbiviidavate seminaride eesmärk on interaktiivsete kaasamismeetodite kaudu tutvustada õpilastele demokraatliku osalemise ja inim/põhiõiguste alaseid teemavaldkondi; ning koolitada õpetajad/juhtkonda viisidest, kuidas demokraatliku kaasamist klassiruumis praktiliselt rakendada ning milliste meetoditega suurendada või käsitleda õpilaste teadlikkust inim- ja põhiõigustest teemadel (sh õigustega kaasnevad kohustustest). 

Indikatiivsed käsitletavad teemad on: 1. koolikiusamine, 2. valimisõigus, sh hääletamine 3. arvamuse avaldamine 4. võrdne kohtlemine: puudest, rahvusest, nahavärvist, seksuaalsest orientatsioonist jms tulenevad erisused, sh kaasav haridus, ning 5. isikuandmete kaitse ja eraelu puutumatus. 

Õpilastele viivad praktilised töötoad (laudkondades) läbi projekti meeskonnaliikmed, õpetajatele/koolijuhtidele suunatud koolitaja või ekspert/eksperdid värvatakse väljaspoolt. Demokraatiaseminaride fookus õpetajatele on selle ürituste sarja läbiviimise üks olulistest rõhuasetustest – eesmärk on teha seminar õpetajatele/koolijuhtidele võimalikult praktiliseks, mille tulemusi või meetodeid saavad nad soovi korral kohe koolikeskkonnas rakendama hakata.