Aktiivsete Kodanike Fondi lõpphindamine

Aktiivsete Kodanike Fondi programmi hindamise eesmärk oli teha kindlaks, kas programmi eesmärgid ja tulemused on saavutatud ja mida võiks tulevikus teisiti teha sarnaste eesmärkide paremaks täitmiseks. Hindamise käigus uuriti, kuidas ACF programm on aidanud tugevdada Eesti kodanikuühiskonda, suurendada kodanikuaktiivsust ja haavatavate rühmade mõjujõudu. Uurimisküsimuste abil vaadeldi ja hinnati lähemalt ACF-i toetuste asjakohasust, tõhusust ja tulemuslikkust, tähelepanu pöörati ka programmi rakendamise probleemidele ja toetatud projektide jätkusuutlikkusele.

Hindamine on oluline Eesti kodanikuühiskonnale, sealhulgas vabaühendustele ja laiemale avalikkusele, kuna see aitab:

Metoodika

Hindamise esimestel etappidel viidi läbi intervjuud programmi rakendajate kahe esindajaga ning toimus rühmaintervjuu kolme pikaajalise kogemusega MTÜde rahastamise eksperdiga. Uuringu käigus, ajavahemikus 20. märts kuni 9. aprill 2024, korraldati 14 vabaühenduse esindajaga individuaal- ja paarisintervjuud. Need esindajad olid seotud 22 projektiga. Projektide esindajatega tehtud intervjuud keskendusid nelja esimese taotlusvooru projektide tulemustele ja väljunditele, sihtrühmade kaasamisele ning projektide mõju hindamisele. Andmete usaldusväärsuse tagamiseks rakendati triangulatsiooni meetodit, mis hõlmas projektide aruannete kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete andmete võrdlevat analüüsi.

Tulemused

Aruanne sisaldab vastuseid kõigile uurimisküsimustele, mis on koondatud kolme peatükki, mis on vastavalt keskendunud programmi asjakohasuse, tõhususe ja tulemuslikkuse ning mõju analüüsile. Vastavate alateemade juures on välja toodud positiivseid näiteid programmis osalenud MTÜde praktikatest. Järgnevad järeldused ja soovitused, millest viimased jagunevad soovitusteks programmi rahastajale ja rakendajale ning soovitusteks projektide taotlejatele ja elluviijatele. Järgnevalt on toodud lühikokkuvõte hindamise peamistest järeldustest ja soovitustest.

Järeldused ja soovitused

 1. Programmi vajadus ja jätkusuutlikkus
  ACF programm on Eesti vabaühenduste jaoks hädavajalik, kuna see tegeleb ühiskondlike probleemidega, mida riiklik rahastus sageli ei kata. Programmi paindlikkus suurendab selle asjakohasust ja tõhusust.
 2. Teemavaldkondade ja tulemusvaldkondade ühendamine
  Kuna projektid hõlmavad sageli mitut valdkonda, võiks kaaluda taotlusvoorudes tulemuste valdkondade ühendamist. See aitaks saavutada mitme alaeesmärgi täitmist ühes projektis.
 3. Avalik kommunikatsioon ja materjalide levitamine
  Tuleks parandada programmi avalikku kommunikatsiooni ja dokumentatsiooni kättesaadavust. Väärtuslike materjalide kogumine ja levitamine suurendaks projekti mõju ja nähtavust.
 4. Koolitused ja kogemusnõustamine
  Projekti teostajatele tuleks pakkuda spetsiaalseid koolitusi ja nõustamist, keskendudes sihtrühmade leidmisele, riskide maandamisele, partnerluse arendamisele ja jätkusuutlike teenuste kavandamisele.
 5. Tagasiside ja projekteerimise toetus
  Taotluste põhjalikum tagasisidestamine ja ekspertide soovituste rakendamine projektide algfaasis parandaks projektide kvaliteeti ja elluviimist. Taotlusi tuleks enne rahastamist põhjalikult hinnata ja vajadusel kohendada ajakava, tegevusplaani ja eelarvet.
 6. Koostöö edendamine projekti läbiiviijate vahel
  Suuremat tähelepanu tuleks pöörata projekti elluviijate vahelisele koostööle, julgustades seda lisapunktidega taotlusvoorudes ja jälgides partnerluse arengut vahearuannetes. Koostöö edulugude jagamine on samuti oluline.
 7. Projektide mõju ja jätkusuutlikkus
  Vabaühendused peaksid taotluse tegemisel rohkem keskenduma projekti mõjule ja küsima sihtrühmalt sagedamini tagasisidet. Programm võiks kaaluda lisarahastuse fondi loomist väga mõjusate projektide jätkutegevusteks või eriolukordadeks.
 8. Digikeskkonna kasutamine
  Projektitoetuste taotlemine ja aruandlus tuleks viia digikeskkonda, mis lihtsustaks protsesse ja suurendaks läbipaistvust. Võimalusel võiks kaaluda liitumist olemasoleva e-toetuste platvormiga.
 9. Projekti tõhusus ja riskide juhtimine
  Projektide ajakava koostamisel tuleks arvestada võimalike viivitustega ja jätta puhveraega. Realistlik riskide hindamine ja maandamine aitab vältida probleeme. Partnerite hoolikas valik ja nende aktiivne kaasamine suurendaks projekti tõhusust ja vähendaks töökoormust.

Kokkuvõttes saab hindamisuuringu põhjal öelda, et ACFi programm on saavutanud kavandatud tulemused tõhusalt ja õigeaegselt, aidates kaasa Eesti vabaühenduste ja kodanikuühiskonna arengule. Projekti mõju ja jätkusuutlikkuse tagamiseks on olulised strateegilised partnerlused, paindlik rahastamine ja põhjalik tagasiside kasutamine.