Teaduse tippkeskuste meetme hindamine

Uuringu eesmärk oli hinnata meetme „Teaduse tippkeskuste toetamine teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime ning tippkvaliteedi tugevdamiseks“ eesmärkide saavutamist selle esimesel (2008–2015) ja teisel (2014–2020) perioodil ning meetme tulemuslikkust, mõju ja rolli Eesti teaduses tervikuna. Meetme hindamise peamised järeldused on järgmised.

Meede on tippteaduse toetamisel väga oluline, kuigi moodustab kogu Eesti teadus- ja arendustegevuse avalikust rahastusest üksnes ligikaudu 2%. Meede annab Eesti tippteadusele tõuke, tagab selle arengu stabiilsuse ja soodustab siinsete teadlaste koostööd.

Meede on asjakohane, sest on rahuldanud Eesti teadlaste suurimaid vajadusi – järjepideva, püsiva ja pikaajalise teadustöö ning uurimiskeskkonna (sh teadlaste koostöö) rahastus – ning sellega aidanud neil keskenduda tippteadusele. 

Meede on tulemuslik, sest tehtud on kvaliteetseid teadusuuringud ja Eesti teaduse tase on tõusnud, tippkeskuste uurimisrühmad eri asutustest on teinud koostööd ja saavutanud sünergiat, suurenenud on teadlaste rahvusvaheline konkurentsivõime ja osalus rahvusvahelises koostöös (sh mobiilsus), samuti on koolitatud tippspetsialiste ja toetatud nende järelkasvu. Meede on aidanud koostöös teiste meetmetega luua ja uuendada teadustööd toetavat taristut, toetanud teadusvaldkondade mitmekesisust, teadus- ja arendustegevuse populariseerimist ning uurimisrühmade teadustöö jätkusuutlikkust. Vähem tulemuslik on olnud koostöö era- ja avaliku sektoriga.

Meede on kõige rohkem mõjutanud teadlaskonna riigisisest koostööd, kõrgetasemelist teadustööd, teadlaste järelkasvu ja ühiskonna harimist. 

Meede on jätkusuutlik teatud tingimustel. Ilma meetmeta jätkavad Eesti tippteadlased teadustööd, kasutades teisi, projektipõhiseid teadustöö rahastamise võimalusi. Senised uurimisrühmad tegutsevad suure tõenäosusega edasi samuti projektipõhiselt, kuid ilma tippkeskuste meetmeta kahaneb nende koostöö. Sama võib öelda järelkasvu kohta: doktorante ja teadureid jääb vähemaks. Teadustööks vajalikud seadmed amortiseeruvad, vajades uusi investeeringuid. Seepärast tuleb saavutatud taset toetada ja uuel perioodil tõsta.

Meede on olnud teadlastele kasulik, avardades nende võimalusi tegeleda tippteadusega.

Meetmest on toetatud Eesti teaduse populariseerimist. Nõue suunata meetme teisel perioodil (2014–2020) populariseerimisse 2% eelarvest on ärgitanud tippkeskusi mõtlema sellele senisest rohkem ja eraldatud raha on võimaldanud sel alal rohkem ka teha. Samas jääb valdav osa populariseerimistegevustest (sh suurima kaaluga tegevused, nt esinemised meedias ja koolides) ettenähtud 2%-st väljapoole.

Ettepanekud tulevikumeetmele on toodud aruandes