Balti Uuringute Instituudi poolt läbi viidud hindamise eesmärgiks on hinnata Haridus- ja Teadusministeeriumi ning SA Archimedes koostöös algatatud riikliku Kristjan Jaagu stipendiumiprogrammi tulemuslikkust tuginedes 2006/2007-2010/2011 õppeaastatel eraldatud toetustele.

Hindamise eesmärgiks on:

  • hinnata stipendiumiskeemi ja selle alaskeemide asjakohasust,
  • hinnata stipendiumiskeemi senise elluviimise edukust,
  • töötada välja soovitused stipendiumiskeemi paremaks rakendamiseks ja tulemuslikkuse ning jätkusuutlikkuse tõstmiseks.

Stipendiumiskeemi rakendamist puudutavale dokumentatsioonile, olemasolevatele aruannetele, hindamise käigus läbi viidud intervjuudele, veebiküsitlustele ja fookusgrupiaruteludele tuginedes võib järeldada, et Kristjan Jaagu stipendiumiprogramm on kõrghariduse arengutele kaasaaitamisel asja- ja ajakohane ning oluline programm mobiilsuse toetamisel ja sihtgrupi ning partnerülikoolide poolt sellisena ka teadvustatud. KJ programmi näol on tegemist tõhusa ja tulemuslikult rakendunud programmiga Eestis.