IKT teadus- ja arendustegevuse tehnoloogiline audit Eestis

DG INFSO algatas 12-s uues liikmesriigis tehnoloogilised auditid, eesmärgiga selgitada nendes riikides välja IKT alase teadus- ja arendustegevuse (T&A) hetkeolukord ning potentsiaal, muuhulgas:

  • IKT T&A poliitikakeskkond ning milliseid võimalusi see pakub, milliseid barjääre põhjustab;
  • IKT T&A tegevuste hetkeolukord, identifitseerides teaduse tippkeskused, 6. ja 7. raamprogrammis osalevad organisatsioonid (IKT alamprogramm) ning muud peamised IKT T&A-ga tegelevad organisatsioonid;
  • tegevused, mis on vajalikud riiklikul ja Euroopa tasandil, et suurendada IKT T&A-ga tegelevate organisatsioonide aktiivsust nii era- kui avalikus sektoris.

Uurimisprojekti üheks peamiseks tulemuseks on Kes on Kes (Who is Who) andmebaas, mis kaardistab 12 uue liikmesriigi IKT T&A keskkonna ning peamised vastava uurimis- ja arendustööga tegelevad organisatsioonid nii era- kui avalikus sektoris. Analüüs poliitilisest keskkonnast, võimalustest ja barjääridest võimaldab Euroopa Komisjonil töötada välja soovitused IKT T&A alase tegevuse suurendamiseks uutes liikmesriikides.