Balti Uuringute Instituut koostöös partnerorganisatsioonidega kuuest Euroopa Liidu riigist viib ellu projekti (MIGRASCOPE), mille eesmärgiks on lihtsustada sisserändajate ligipääsu tööturule ning vähendada võimalikke takistusi. Selleks rakendatakse koostöös tööandjatega töökohtades uusi häid integratsioonipraktikaid ning pööratakse tähelepanu sisserändajate teadlikkuse kasvule ja realistlike ootuste kujundamisele. Lisaks selgitatakse projekti käigus välja ja võimestatakse edukaid sisserändajatest ettevõtjaid, kes oleks teistele eeskujuks; ning luuakse innovaatilised ja interaktiivsed e-tööriistad, mis lihtsustavad sisserändajate tööturule ligipääsu.

MIGRASCOPE projekti tegevused hõlmavad töövarju-päevade korraldamist, heade praktikate tööriistakasti loomist, kahe e-teenuse loomist koos mobiilirakendusega, sisserändajate ootuste tuvastamist ning interaktiivsete seminaride korraldamist. Kokku osalevad projekti interaktiivsetes seminarides ligikaudu 400 sisserändajat ning üle 100 tööandja on oodatud osalema töövarju-päevadel. Samuti kaasatakse projekti tegevustesse erinevaid sotsiaalseid partnereid (sh erinevad kodanikuühendused) ning riigi- ja kohalike omavalitsuste asutuste esindajad.

Projekti oodatavad tulemused on järgnevad:

  • vähenenud takistused ning sisserändajate paranenud juurdepääs tööturule;
  • tööandjad rakendavad töökohtadel uusi integratsioonipraktikate häid näiteid;
  • sisserändajate hulgas suurenenud teadlikkus ning realistlikud ootused tööturu kohta;
  • tööandjate hulgas suurenenud teadlikkus võõrtööjõu kohta;
  • tööturule juurdepääsu lihtsustamiseks rakendatakse interaktiivseid, kasutajasõbralikke ja innovaatilisi e-teenuseid;
  • suurenenud poliitiline oskusteave tööturule ligipääsu ja integratsiooni valdkonnas.

Projekti juhtpartner on Balti Uuringute Instituut ning partneriteks organisatsioonid kuuest EL riigist:
– The Peace Institute (TPI) Sloveenia,
– Swideas AB Rootsist,
– Foundation Institute of Public Affairs (IPA) Poolast,
– Kaunas University of Technology (KTU) Municipal Training Centre Leedust,
– Karlsruhe Institute of Technology, Centre for Cultural and General Studies (ZAK) Saksamaalt
– Stichting Inclusive Works Hollandist.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist (AMIF) ning see kestab kuni novembrini 2018.