Euroopa Pagulasfondi, Euroopa Tagasipöördumisfondi ning Välispiirifondi tulemuste ja mõju hindamine

Siseministeeriumi poolt tellitud hindamise eesmärgiks on anda ülevaade Euroopa Pagulasfondist, Euroopa Tagasipöördumisfondist ning Välispiirifondist kaasrahastatud meetmete tulemuste ja mõju kohta. Uuringu käigus hinnatakse vaadeldavate programmide asjakohasust, tulemuslikkust, tõhusust, lisanduvust nii programmide rakendamise kui ka oodatavate tulemuste ja mõjude seisukohast.

Hindamise raames keskendutakse järgmiste programmide raames teostatud tegevustele:

  • Euroopa Pagulasfond (edaspidi EPF) aastaprogrammid 2008-2010. Fondi raames rahastatakse meetmeid pagulaste ja ümberasustatud isikute vastuvõtmisel ning sellest tulenevate tagajärgede kandmisel. Toetust eraldatakse Eestis peamiselt avatud projektikonkursside kaudu.
  • Euroopa Tagasipöördumisfond (edaspidi TPF) aastaprogrammid 2008-2010. Euroopa Tagasipöördumisfondi raames on kehtestatud ühisel rahalisel vastutusel põhinev kord, millega toetatakse liikmesriikide pingutusi kõigi tagasipöördumise haldamisega seotud meetmete tõhustamiseks. Seda tehakse tagasipöördumismenetluste integreeritud haldamise põhimõttel, soodustades vabatahtlikku tagasipöördumist ning toetades tagasipöördumist käsitlevate ühiste nõuete ausat ja tõhusat rakendamist. Fondist toetatakse ka ühiseid tagasipöördumismeetmeid, mis hõlmavad korraga mitut liikmesriiki. Iga aastaprogrammi raames korraldatakse vähemalt üks avalik taotlusvoor nende meetmete rakendamiseks, kus vastutav asutus tegutseb lepinguid sõlmiva organina. Samuti korraldatakse iga aastaprogrammi raames vähemalt üks piiratud taotlusvoor nende meetmete elluviimiseks, kus vastutav asutus tegutseb rakendusorganina.
  • Välispiirifond (edaspidi VPF) aastaprogrammid 2007-2010. VPF-i raames toetatakse tegevusi, mis aitavad kaasa vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala tugevdamisele ning solidaarsuse põhimõtte kohaldamisele Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. Projekte viib Siseministeerium ellu koostöös siseriiklike pädevate asutustega (Politsei- ja Piirivalveamet ning Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus).

Hindamist rahastatakse Euroopa Pagulasfondi, Euroopa Tagasipöördumisfondi ja Välispiirifondi vahenditest ning kaasrahastatakse Siseministeeriumi eelarvest.