Keelesõbra programmi tegevuse analüüs ja teiste riikide praktikad

Integratsioon Sihtasutuse (INSA) poolt rakendatav ja elluviidav keelesõbra programm pakub eesti keele õppijatele hooajalise võimaluse suhtluskeele praktikaks vesteldes vabatahtlike eesti keele mentoritega e-kanalite kaudu või telefoni teel. Programmis osalevad keelesõpradena eesti keele õppijad (soovitavalt alates keeletasemest A2) ja eesti keelt emakeelena või emakeele tasemel rääkivad vabatahtlikud, kes on valmis keeleõppijaid eesti keeles suhtlusega abistama.

Läbiviidaval analüüsil on kaks peamist eesmärki: esiteks täidetud andmestike andmete analüüs ning teiseks teiste riikide sarnaste programmide praktikate kaardistamine. Andmete analüüsi fookus on tuvastada mõlema sihtrühma hulgas levinumad kitsaskohad, probleemid jmt ning toimivad lahendused ja rahulolukohad, millega on mõistlik edaspidi jätkata.

Lisaks andmeanalüüsi tulemustele antakse läbiviidava analüüsiga ka sisend edasisteks programmiga seotud (arendus)tegevusteks, sh rakenduslikud- ja poliitikasoovitused, mis andmete analüüsimise ja teiste riikide praktikatega tutvumisega ilmnevad.

Läbiviidav uuring koosneb kahest osast ning peamiselt kasutatakse kahte meetodit:

  1. Kvantitatiivne meetod, mis sisaldab INSA poolt läbi viidud ja sihtrühmade hulgas täidetud ankeetküsitluse andmete analüüsi.
  2. Kvalitatiivne meetod, mis sisaldab teiste riikide praktikate kaardistamist ning süvaintervjuude läbiviimist sidusrühmaga (INSA) ja sihtrühmaga (keelesõbra programmis osalejad). Kvalitatiivse meetodi alla kuulub ka uuringuaruande ja soovituste koostamine.