Õpetajate sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arengut toetavate koolituskursuste hindamisuuring

Sotsiaal-emotsionaalne pädevus on oluline kaitsetegur vaimse tervise probleemide ennetuses. Sotsiaal-emotsionaalse pädevuse võib CASEL-i mudeli järgi jaotada viieks: eneseteadlikkus, enesejuhtimine, sotsiaalne teadlikkus, suhtlemisoskus, vastutustundlik otsustamine. Koolides pööratakse üha enam tähelepanu õpilaste sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamisele, oluline on aga arendada ka õpetajate endi vastavaid pädevusi – nii nende vaimse tervise kaitseks kui ka pädevuste edasi jagamiseks õpilastele.

Uuringu eesmärk on hinnata kahe koolituskursuse – Gordoni õpetajate kooli ja Vaikuseminutite teadliku õpetaja kursuse – elluviimist ja teostatavust, kursuste võimalikku mõju õpetajate sotsiaal-emotsionaalsele pädevusele, kursuste rakendustäpsust ning sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamist ja kasutamist soodustavaid ja takistavaid tegureid. Koolituskursuste mõju, seejuures sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamise hindamiseks töötatakse esmalt välja mõõtevahend, mida seejärel kasutatakse kursuste mõju hindamiseks. Hindamise käigus antakse omakorda ka hinnang välja töötatud mõõtevahendile ja kohendatakse seda vajaduse korral tulevikus kasutamiseks.

Metoodika väljatöötamiseks ja testimiseks kasutatakse sekundaarallikate, sh teaduskirjanduse analüüsi ja intervjuusid. Uuringu keskse osa moodustab katseuuring test- ja kontrollrühmaga ehk koolitusel osalevate ja mitteosalevate õpetajate uuring eelkõige küsitluse kujul enne ja pärast koolituskursusel osalemist või kontrollgrupi puhul mitteosalemist. Koolituskursuste rakendustäpsuse hindamiseks kaasatakse uuringusse mõlema kursuse koolitajaid.

Uuringu tulemusel valmib aruanne, kus antakse ülevaade nii koolituskursuste mõjust, sh õpetajate sotsiaal-emotsionaalsele pädevusele kui ka sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arengut hindava mõõtevahendi sobivusest.