REnewable Low TEmperature District (RELaTED)

Kaugküte on üks kõige tõhusamaid küttesüsteeme linnapiirkondade jaoks, ent praegusaja energiaturg nõuab selle põhialuste uuendamist. Projekti „REnewable Low TEmperature District“ (RELaTED) käigus töötatakse välja eriti madala temperatuuriga (ingl ultra-low temperature) detsentraliseeritud kütte uuenduslik võrgustikulahendus. Selle alusel saab praeguseid kaugküttevõrgustikke tulevikus laiendada ja uuendada.

Projekti RELaTED käigus valmiv raamistik aitab lõimida paljud uuendatavad soojusallikad madaltemperatuurilise kaugküttesüsteemiga. Tänu selliste süsteemide kasutuselevõtule on võimalik vähendada soojuskadu võrgustikus ja investeerimiskulusid.

Projektis osaleb 14 partnerit Euroopa Liidust. Uuenduslikke küttesüsteeme testitakse Euroopa neljas kaugküttesüsteemis, sealhulgas Tartus (Fortum Tartu).

Balti Uuringute Instituudi põhiroll projektis on osaleda mitmesuguste analüüside ja turu-uuringute tegemises ning katse- ja näidisprojektide elluviimises. Sel viisil arendatakse RELaTEDi kägus loodavaid meetodeid ja saavutatakse uusi tulemusi, mida võib olla võimalik rakendada teistes sarnastes projektides. Selleks teeb IBS koostööd riikide valitsuste, piirkondade ja linnade, kaugkütet pakkuvate ettevõtete ning teiste asjakohaste sihtrühmadega.

Projekti rahastab Euroopa Komisjon. Projekt kuulub Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisprogrammi „Horisont 2020“. Programmi üks prioriteete on lahendada ühiskonnaprobleeme, sealhulgas edendada turvalise, puhta ja tõhusa energia kasutamist Euroopa Liidus.

www.relatedproject.eu