Erasmus+ kaasava õpirände uuring 

Loe uuringu tulemusi siin

Kaasamine ja mitmekesisus on Erasmus+ programmi 2021–2027 üks läbiv prioriteet, millega tagatakse, et programmiga pakutavad võimalused oleksid kättesaadavad kõigile, ka vähemate võimalustega osalejatele. Erasmus+ programmi raames õpirännet korraldav organisatsioon peab austama kõigis oma tegevustes kaasamise ja mitmekesisuse põhimõtet. Võimaluse korral peab toetust saav organisatsioon aktiivselt kaasama õpirändesse vähemate võimalustega osalejaid ja kasutama selleks maksimaalselt programmis ette nähtud rahalisi ja muid vahendeid.  

Selle uuringu eesmärk oli selgitada välja ja suurendada õpirändeprojekte elluviivate haridusvaldkondade töötajate teadlikkust vähemate võimalustega osalejate kaasamisest ning sellega seotud meetmetest õpirändeprojektides. Uuringu keskseks meetodiks oli spetsialistide küsitlus, millega koguti andmed 69 töötajalt kolmes haridusvaldkonnas: üld-, kutse- ja kõrghariduses. Uuringu esialgne valim hõlmas kõiki õpirändeprojektide elluviijaid (kokku 139). Seega ei peegelda uuringu tulemused kõikide elluviijate seisukohti.  

Andmekogumisel kasutati programmi spetsialistide välja töötatud küsimustikku ja andmed koguti Alchemer’i küsitluskeskonnas. Küsitluse teemad olid jagatud viide peamisse sisuplokki:  

1)  asutuste hinnangud õpirändes osalemise takistustele;  
2)  asutuste õpirändealased eesmärgid;  
3)  teadlikkus vähemate võimalustega õpirändes osalejatest;  
4)  Erasmus+ meedete kasutamine ja lisatoe pakkumine vähemate võimalustega õpirändes osalejatele;  
5)  hinnangud asutuse hetkeolukorrale õpirände kontekstis.  

Uuringu tulemused

Uuringu tulemusel leiti, et õpirändeprojektide elluviijad hindavad enda teadlikkust sihtrühmast heaks, kuid vajavad lisatuge erinevate sihtrühmale pakutavate meetmete efektiivsemaks rakendamiseks. Selleks võivad olla juhendmaterjalid meetmete elluviimiseks, erinevad teabeüritused ja/või heade praktikate kogumine ning jagamine. Selgus, et paljude asutuste jaoks on vähemate võimalustega õppijate õpirände korraldamine uueks kogemuseks. Vähene praktika oli eriti silmapaistev kutse- ja üldhariduskoolide vastajate seas.

Kuigi sihtrühmale õpirände korraldamise kogemus oli suuremal osal küsitlusele vastajatest, rakendati osasid Erasmus+ abimeetmeid suhteliselt harva. Tulevastes uuringutes oleks vajalik hinnata ka meetmete rakendamise mõju (sh asjakohasust) sihtrühmale nende endi hinnangul – esimene samm selleks võiks olla õpirände kohta antava tagasiside analüüsimine kõikides asutustes.  

Küsitlustulemustest selgus ka asjaolu, et paljudel asutustel puudusid praegu selgelt sõnastatud eesmärgid vähemate võimalustega osalejate kaasamiseks, mis võib olla takistuseks meetmete rakendamise tulemuslikkuse hindamisel tulevikus. Seetõttu tuleks tulevikus soodustada nende eesmärkide seadmist kõikides asutustes. Mõnede asutuste puhul nähtus, et vaatamata heale teadlikkuse tasemele ei ole vähemate võimalustega osalejad olnud õpirändesse kaasatud kõikides asutustes.

Takistusteks võivad olla nii andmete puudumine sihtrühma kindlaks määramiseks, vähene keeleoskus kui ka lähedaste vastuseis rändele, mis võib olla omakorda põhjustatud vähesest teavitusest. Osad takistused on seejuures hõlpsasti lahendatavad, nagu näiteks tõhusam suunamine keelekursustele või julgustamine. Teised takistused nõuavad aga põhjalikemate lahenduste väljatöötamist, näiteks sihtrühma kindlaksmääramiseks vajalike isikuandmete küsimine. Alustada võiks sealjuures lihtsamate probleemide lahendamisest, mis võiks olukorda kiiresti parandada.  

Uuringu tulemused tervikuna näitavad, et vähemate võimalustega seotud tegurid on olulised takistused õpirändes mitteosalemiseks ning huvi ja vajadus teemaga põhjalikumalt tegeleda on õppeasutustes selgelt olemas. Kuigi aja möödudes kujunevad tõenäoliselt kõikides asutustes välja oma praktikad, on vajalik ka asutuste toetamine. Üheks toetavaks tegevuseks sai pidada ka selle küsitluse läbiviimist: paljude vastajate hinnangul andis see neile sihtrühma kohta uut infot. Tulevikus tuleks aga võimalusel kaasata tagasisidestamise ja praktikate jagamise protsessi ka õpirändeid vähem korraldavaid õppeasutusi ning neid, kes selles uuringus ei osalenud.