CeMeWE

CeMeWE (Central Baltic Mentoring for Migrant Women seeking Employment) ühendab partnereid Eestist, Lätist, Soomest ja Rootsist. Projekti eesmärk on välja töötada mudel suurendamaks sisserändajatest naiste tööalast konkurentsivõimet. Mudeli eesmärk on aidata neil naistel ületada individuaalseid, koduseid ja ühiskondlikke takistusi. Projekt aitab sihtrühmal aru saada nende tööhõivevõimalustest ja oskuste suurendamisest täpselt määratletud tegevuskava järgi.

Sisserändajatest naised puutuvad töö leidmisel kokku erinevate takistustega nagu diskrimineerimine ja kättesaamatud avalikud teenused. Samuti seisavad nad silmitsi koduste probleemidega, nagu perekondlikud kohustused või perekonna mittetoetav suhtumine. Nendele lisanduvad veel individuaalsed takistused, nagu tööturul nõutavate oskuste ja pädevuste puudumine. Sellest tulenevalt vajavad nad täiendavat tuge, et parandada nende juurdepääsu tööjõturule ja tugevdada nende positsiooni tööle kandideerimisel.

Läänemere piirkonna riikides on pagulaste arv viimasel ajal märkimisväärselt kasvanud. Enamik Ukraina pagulasi on naised, kes otsivad kiiresti tööd. Hoolimata EU-CARE programmi ja muude algatuste käivitamisest on vaid väike osa neist naistest suutnud piirkonnas tööd leida.

Käesoleva projekti peamine eesmärk on tõsta sisserännanud naiste tööalast konkurentsivõimet. See saavutatakse mudeli abil, mis on kavandatud individuaalsete, koduste ja ühiskondlike takistuste ületamiseks. Sellest tulenevalt saavad osalejad selge ülevaate oma võimalustest, täiendada oma oskusi ja saavad selge tegevuskava töökoha kindlustamiseks. Lisaks saavad nad mentorluse kaudu olulist juhendamist ja tuge.

CeMeWE projekt kaasab sisserändajatest naisi ja sidusrühmi ulatuslikult kõikidesse oma ettevõtmistesse. See tugevdab selle mõju ja tagab väljatöötatud lahenduste jätkusuutlikkuse.

Projektis viib Balti Uuringute Instituut läbi tegevusi, mille eesmärk on suurendada sisserännanud naiste tööalast konkurentsivõimet Eestis.

Projekti partnerid:

Interreg logo