Ministeeriumite ümberkorraldamise analüüs

Eestis 2023. aastal läbi viidud ministeeriumite ümberkorraldamise kaks peamist eesmärki oli tulemuslikumalt juhtida ja seeläbi tõhusamalt saavutada poliitilisi eesmärke. Sealjuures vältides ministeeriumite kapseldumist ehk nii-öelda silotornistumist (VVS muutmise seletuskiri 2023, Memorandum valitsuskabineti nõupidamisele 2023, Vabariigi Valitsus 2023). Need eesmärgid on tugevalt seotud rohepöörde ja rohereformiga ning regionaalse ebavõrdsusega võitlemisega.

Kahe sisueesmärgi saavutamiseks sooviti ümber korraldada viie ministeeriumi vastutusvaldkonnad ning selle läbi luua tugevad Kliimaministeerium ning Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Lisaks neile kahele ministeeriumile toimusid ümberkorraldused ka Sotsiaalministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Rahandusministeeriumi vastutusalades.

Tehtud aruanne keskendub läbiviidud ümberkorraldamise kogemuste ja õppetundide väljatoomisele. Vaatluse all oli ajavahemik alates ümberkorralduse otsusest 19. aprill 2023 kuni 2023. aasta lõpuni. Analüüsi eesmärgiks oli kirjeldada ümberkorraldamise läbiviimise protsessi, selgitada välja takistused ja edulood ning teha ettepanekud sarnaste protsesside läbi viimiseks tulevikus.

Andmekogumise ja -analüüsi aluseks võeti kolm riigivalitsemise põhimõtet (kaasav, läbipaistev ja sujuv), mille suhtes ümberkorraldamise kvaliteeti hinnati. Analüüsi aluseks olev andmete kogumine viidi läbi novembris ja detsembris 2023. aastal ning seda tehti süvaintervjuude, fookusrühma arutelude, ankeetküsitluse ning koosloome töötoaga.

Uuringuaruanne jaguneb neljaks peatükiks: