Euroopa Pagulasfondi, Euroopa Tagasipöördumisfondi ning Välispiirifondi tulemuste ja mõju hindamine

Siseministeeriumi poolt tellitud hindamise eesmärgiks on anda ülevaade Euroopa Pagulasfondist, Euroopa Tagasipöördumisfondist ning Välispiirifondist kaasrahastatud meetmete tulemuste ja mõju kohta. Uuringu käigus hinnatakse vaadeldavate programmide asjakohasust, tulemuslikkust, tõhusust, lisanduvust nii programmide rakendamise kui ka oodatavate tulemuste ja mõjude seisukohast. Lisaks antakse soovitused edasiseks.