Lõimumisvaldkonna arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ uuringu- ja seiremudeli väljatöötamine ja koostamise koordineerimine

Balti Uuringute Instituut koordineerib lõimumisvaldkonna arengukava “Lõimuv Eesti 2020” ettepanekute koostamist uuringute planeerimiseks, teadusnõukogu tööpõhimõtete loomiseks, arengukava eesmärkide mõõdikute määramiseks ning lõimumisprotsesside seiremudeli väljatöötamiseks.

Töö viidi läbi kahes osas.

Esimeses osas keskenduti uuringute planeerimisele ja mõõdikute määramisele. Selle raames:

    1. töötati välja lõimumisvaldkonna uuringute plaan perioodiks 2014-2020 koostöös valdkonna ekspertidega;
    2. valmisid ettepanekuid mõõdikute sõnastamiseks “Lõimuv Eesti 2020” eesmärkidele.
    3. valmisid ettepanekud teadusnõukogu loomiseks, eesmärkideks, ülesanneteks, liikmeskonna moodustamise alustest;
    4. peeti läbirääkimisi teiste regulaarsete uuringute ja seirete (nt. HTM noorteseire, TAI terviseuuringud, SoM soolise võrdõiguslikkuse monitooring) läbiviijatega ning formuleeriti koostöö põhimõtteid lõimumisvaldkonna jaoks oluliste andmete kogumiseks teiste seirete raames.

Teises osas keskenduti tegevustele, mis toetaks lõimumise seiremudeli välja töötamist. Selle raames peeti Statistikaametiga läbirääkimisi lõimumisvaldkonna jaoks oluliste andmete kogumise planeerimiseks lähtuvalt ekspertide töörühmas sõnastatud ettepanekutest ning koostatud uuringute plaanist. Lõimumisvaldkonna ekspertide töörühmas (kogunes 18.07.14) sõnastati vajadused andmete kogumiseks lõimumisprotsesside regulaarseks monitoorimiseks. Töörühma töödokument on aluseks läbirääkimiste pidamiseks andmete kogumiseks ja Statistikaametiga kokkulepete sõlmimiseks. Töö teise osa tulemusena valmis detailne kokkulepe (leping Statistikaametiga) regulaarseks andmete kogumiseks lõimumisprotsesside monitoorimiseks. Kokkulepe sisaldab nii kogutavate andmete kirjeldust, kogumise regulaarsust, osapoolte vastutust ning kulusid.