Interreg V-A Eesti-Läti programmi 2014-2020 mõjuhindamine

Balti Uuringute Instituut teostab Eesti Riigi Tugiteenuste Keskuse tellimusel Interreg V-A Eesti-Läti programmi 2014-2020 mõjuhindamise. Eesmärk on hinnata, kas programmi eraldatud rahalised vahendid põhjustasid positiivseid muutusi programmi piirkonnas ja või ka sellest väljaspool. Hindamise käigus uuritakse, miks mõned sekkumised toimisid soovitud tulemustega ja mõned mitte ja millised olid/on sisemised ja/või välised piirangud, mis on takistanud programmi soovitud mõju saavutamast.

Uuringu raames intervjueeritakse programmi juhtimise tasandi ametnikke ning seirekomitee liikmeid, viiakse läbi veebiküsitlus rahastatud projektide partnerite seas ning toimuvad intervjuud projektide partneritega nii Eestis kui ka Lätis. Uuring valmib 2020. aasta sügisel.