Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmi hindamine

Eesti Euroopa Liidu välispiiri programm on üks Euroopa naabruspoliitika ja partnerluse piiriülese koostöö programmist (2014-2020), mille strateegilised eesmärgid on: majandusliku ja sotsiaalse arengu edendamine piirialadel, ühiste keskkonna ja ühiskondlike probleemide lahendamine ning paremate tingimuste loomine inimeste, kaupade ja kapitali liikuvuseks.
 
Programmi hindamise eesmärk on analüüsida programmi rakendamise tõhusust ja mõju programmi piirkonnale. Programmi hindamise tulemused annavad väärtuslikke teadmisi ning aitavad kindlaks teha:
·         Milline on olnud programmi rakendamise tõhusus ja mõju programmi valdkondadele?
·         Millised olid programmi raames rakendatud meetmete edukuse või mittetulemuslikkuse sisemised ja välised asjaolud?
·         Millised olid üldised õppetunnid, mida saab kasutada teiste programmide rakendamisel?
 
Hindamine viiakse läbi kolmes etapis:
1. Sekundaarsete allikate ja esmaste haldusandmete uurimine.
2. Intervjuude läbi viimine programmi juhtkonna töötajatega kõigil tasanditel; veebipõhise küsimustiku täitmine projektipartnerite seas; süvaintervjuud abisaajatega.
3. Andmete hindamine ja analüüsimine. Nende põhjal tehakse soovitused ja järeldused.
 
Euroopa Liidu välispiiri programmi hindamine aitab Eesti riigil mõista piiriülese koostöö mõju Eesti äärealadele ning annab sisendit ja aimu Euroopa Liidule piirialade väljakutsetest.

Balti Uuringute Instituut on 1996. aastal asutatud sõltumatu mõttekoda, mis viib läbi uuringuid ja pakub kõrgekvaliteedilist sotsiaalmajanduslikku analüüsi.