Teadustaristu kasutuskogemuse uuring

Teadustaristu selle laiemas mõistes tähendab vahendeid, mida kasutatakse uute teadmiste loomiseks, ülekandmiseks, vahetamiseks ning säilitamiseks. Selle uuringu keskmes on riikliku tähtsusega teadustaristu – see on oluline Eesti teadussüsteemile, ühiskonnale ja ettevõtlusele ning selle mõju suurendamiseks on mõistlik seda keskselt plaanida, prioriseerida ja riigieelarvest rahastada. 

Riikliku tähtsusega teadustaristute plaanimiseks on loodud Eesti teadustaristu teekaart. See on nimekiri, mis näitab riikliku tähtsusega teadustaristute hetkeseisu ja mis võetakse pikaajaliste strateegiliste otsuste aluseks. Selle uuringu eesmärk on hinnata 2019. a teekaardi riikliku tähtsusega teadustaristute kasutajate rahulolu teenustele juurdepääsu ja nende kasutamisega. 

Teadustaristu kasutajakogemuse hindamiseks kasutatakse kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid meetodeid. Peamiseks andmekogumismeetodiks on:

Uuring on oluline, kuna Eesti Teadusagentuur (ETAG) koostab ja uuendab teekaarti 2024. aastal ning kasutajate tagasiside juurdepääsule ja kasutamisele võimaldab saada lisateavet selle kohta, kui rahul võib olla taristute teenuste pakkumisega ning millised on võimalused arenguks.