Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi tulemuste ja mõju hindamine

Balti Uuringute Instituut viis Kultuuriministeeriumi tellimusel läbi Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi tulemuste ja mõju hindamise.

Hindamise eesmärgiks oli anda ülevaade fondi toel perioodil 2011-2013 ellu viidud tegevustest ning hinnata fondi rakendamise programmide tulemuslikkust, tõhusust, mõjusust, täiendavust ja lisanduvust ning panust fondi aluseks olevatesse poliitilistesse strateegilistesse eesmärkidesse.

Hindamise käigus tehti kindlaks ja mõõdeti toetatud projektide otseseid tulemusi, mis on kergesti rakendatavad igas liikmesriigis ning võimaldavad seega parandada tulemusi EL tasandil ja hinnata globaalsemalt, mil määral on võimalik jõuda fondi sihtrühmadeni ning kuidas neid aidata. Samuti hinnati, kas programmide rakendamine on olnud efektiivne ja tõhus, kas see on pakkunud täiendavat toetust lisaks juba olemasolevatele ressurssidele, kas on loonud lisandväärtust ning vastanud liikmesriikide ja EL tasandi vajadustele; ning hinnati, kuidas on programmidele ja projektidele suunatud EL vahendid panustanud fondi aluseks olevate poliitiliste eesmärkide täitmisesse. Lisaks tehti ettepanekuid, mis aitavad Komisjonil veelgi parandada õiguslikku ja rakendamise raamistikku.

Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond (EIF) asutati aitamaks Euroopa Liidu liikmesriikidel integreerida kolmandate riikide kodanikke ning tõstmaks liikmesriikide võimekust kujundada, rakendada ja hinnata lõimimist toetavaid poliitikaid. EIFi vahenditest toetatud tegevuste eesmärk Eestis on olnud kolmandate riikide kodanike tutvustamine Eesti ühiskonnale ning siinse keele, kultuuri, ajaloo, sotsiaalmajanduslikku olukorra, institutsioonide, väärtuste ja normide tutvustamine kolmandate riikide kodanikele. Fondi rakendamise aluseks perioodil 2011-2013 oli mitmeaastane programm 2007-2013 ning selle põhjal koostatud aastaprogrammid (2011, 2012 ja 2013). Aastaprogrammide rahaline kogumaht perioodil 2011-2013 oli 5 080 756 eurot, millest EIFi vahendite osakaal oli 75% ja kaasfinantseering riigieelarvest 25%.