Tark linn ja jätkusuutlik areng

2023

INCREASE

INCREASE projekti eesmärk on arendada eri tüüpi ehitistesse integreeritud päikesepaneele, testida lahendusi erinevates riikides ja aidata kaasa integreeritud päikesepaneelide laiemale kasutuselevõtule. Projektis on kokku 9 pilootprojekti 6 Euroopa riigis, millest üks asub Tartus. Nimelt, Tartu Hansa Kooli külge planeeritakse integreeritud päikesepaneelidega kasvuhoonet, mille disain valmib 3 aasta jooksul koosloome käigus, et lõpptulemus oleks ilus, kvaliteetne ja kõigile sobiv.

Loe rohkem
2023

SUMPs for BSR

Projekti üldeesmärk on toetada Läänemere piirkonna linnu selliste linnatranspordisüsteemide arendamisel, mis on ohutud, juurdepääsetavad, kaasavad, taskukohased, arukad, vastupidavad ja heitevabad.

Loe rohkem
2022

drOp

Horizoni Euroopa raames läbi viidava projekti drOp põhieesmärk on integreeritud renoveerimismetoodika (IRM) väljatöötamine, mille eesmärk on muuta sotsiaalelamupiirkonnad kaasavateks ja tarkadeks linnaosadeks.

Loe rohkem
2022

Smart Cities Marketplace

Balti Uuringute Instituut osaleb Smart Cities Marketplace tugistruktuuris, aidates eelkõige kaasa partnerluse loomise ja 1:1 nõustamisteenustega ning samuti temaatiliste arutelude ja fookusrühmade koordineerimisega. IBS on ka Smart Cities Marketplace’i kohalik kontaktpunkt Eestis.

Loe rohkem
2022

oPEN Lab: energiapositiivsete naabruskondade loomise projekt

Projekti laiem eesmärk on tuvastada jäljendatavad, majanduslikult tasuvad lahenduste paketid, mida testida integreerituna linnakeskkonnas ja mille abiga rajada energiapositiivsed naabruskonnad. Projektis on suur rõhk kasutaja-kesksel kaasaval lähenemisel, mis sisaldab ka koosloomet.

Loe rohkem
2022

AADVAL-BIOTECH

Uuringu eesmärk Eesti biomajanduse ja selle põhiliste väärtusahelate arengute ja bioressursside kasutamise võimaluste väljaselgitamine, tõstmaks Eesti biomajanduse konkurentsivõimet. Biomajandus hõlmab põllumajandust, metsandust, kalandust, toidu-, kiu- ja paberitööstust ning osaliselt keemia-, biotehnoloogia- ja energiatööstust.

Loe rohkem
2019

Green Silver Age Mobility (GreenSAM)

Projekt GreenSAM soovib näidata, kuidas väiksed muudatused otsustusprotsessides võivad suurendada eakate vastuvõtlikkust uutele mobiilsuslahendustele, mis on väga oluline vananeva rahvastiku ja demograafiliste muutuste valguses. IBS on projektis vastutav kaasamistööriistade kogumise ja analüüsi eest

Loe rohkem
2018

Participatory urban planning for healthier urban communities (HEAT)

Balti Uuringute Instituudi roll HEAT projektis on koos teiste partneritega välja arendada nutikas IT lahendus kodanike paremaks kaasamiseks, aidata kaasa Tartu linna strateegilisele planeerimisele seoses tulevase rattaringluse ja kergliiklusteedega ning panustada tervete ja roheliste linnade arengusse Läänemere-maades.

Loe rohkem
2018

BSR ELECTRIC

BSR Electric projekti eesmärk on edendada elektrisõidukite kasutust linnatranspordis, avalikus ja jagatud transpordis, et vähendada CO2 emissioone ja saastet.

Loe rohkem
2013

Smart City Lab eluslabori analüüs

Uuringu raames kirjeldame detailselt eluslabori äriprotsesseja teenuseid, selgitame välja võimalused erinevate kasutajagruppide ja segmentide kaasamiseks eluslabori tegevusse. Lisaks planeerime eluslabori rahvusvahelist tegevust ning kavandame selle jätkusuutliku arengu.

Loe rohkem
2012

Eesti metsa- ja puidutööstuse sektoruuring

Viime läbi Eesti puidusektori konkurentsivõime analüüsi ja selgitame välja edutegurid, et luua alused riiklikul tasandil sektori kitsaskohtade leevendamiseks ja tugevuste võimendamiseks ning pakkuda kvaliteetset infot otsuste tegemiseks ettevõtete tasandil.

Loe rohkem