Projektid

15
okt. 2015

Mõjuanalüüs hindab SVÜF-i toel aastatel 2011-2015 ellu viidud avalike teenuste osutamise äriplaanide tegevuste vastavust püstitatud eesmärkidele, meetme tulemuslikkust ja mõju ning toetatud tegevuste jätkusuutlikkust.

09
okt. 2015

Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring keskendub valdkondliku arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ strateegiliste eesmärkide realiseerumist toetavate või takistavate faktorite analüüsimisele.

09
jaan. 2015

Uuringu eesmärgiks on saada tagasisidet üldhariduskoolides töötavate õpetajate täiendusõppe süsteemile, selgitada välja õpetajate täiendusõppe vajadus ning teha ettepanekud õpetajate täiendusõppe süsteemi arendamiseks.

30
dets. 2014

Eesmärgiks on saada ajakohane ülevaade Eesti kohalike omavalitsuste (KOV) ja vabaühenduste koostööst avalike teenuste osutamisel.

31
jaan. 2014

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 eelhindamise eesmärk on parandada selle väljatöötamise ja rakendamise kvaliteeti, toimivust ja tõhusust. Lisaks teeme soovitusi eelarvevahendite optimaalse jaotamise osas.