Projektid

10
dets. 2010

Teada saamaks, kas Läti, Eesti ja Poola liiguvad õiges suunas lubadusega muuta oma ühiskonnad soosivamaks sisserändajate suhtes, eelkõige luues ja tagades võimalused immigrantidel osaleda riigi poliitilises ja ühiskondlikus elus, analüüsisime olemasolevate poliitilisi osaluse vorme ning Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi kaudu rakendatavate projekte.

10
nov. 2010

Anname hinnangu Eestis erivajadustega varjupaigataotlejate vastuvõtutingimustele võrdluses Euroopa Liidu vastuvõtutingimuste direktiivi ja teiste liikmesriikide praktikatega. Lisaks teeme ettepanekuid välismaalastele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmiseks erivajadustega isikutele pakutavate vastuvõtutingimuste osas.

10
juuni 2010

Edendame uusi suure kasvupotentsiaaliga ettevõtteid ergutades ettevõtlikku loovust, pakkudes vajaminevat toetust ning hindame varases staadiumis riskitoetuse vajadusi.

11
mai 2010

Teaduspood

11/5/2010

Teaduse arendamiseks aitame luua sidemeid avalikkuse ja kõrgkoolide vahel, et proovida luua Eestisse „teaduspoed“.

10
mai 2010

Edendame IKT teenuseid pakkuvate VKE-de rahvusvahelistumist läbi partnerriikide vastava valdkonna hetkeolukorra- ja arengute kaardistamise ning töötame välja soovitused aitamaks kaasa IKT VKE-de oma portaali loomisele ja rahvusvahelistumisele.

13
veebr. 2010

Arendame ja tõhustame riiklike e-lahendusi väike- ja keskmise suurusega ettevõtetega (VKE) seotud valdkondades, eesmärgiga muuta avaliku sektori e-teenused ettevõtetele rohkem kättesaadavamaks, lihtsustada (välis)tööjõu värbamist ning edendada VKEde sisenemist avaliku sektori ja ärivõrgustikesse.

11
jaan. 2010

Töötasime välja kodanikeühenduste finantsiliste toetusvõimaluste fondide andmebaasi, milles esitatud fondid finantseerivad tegevusi Eestile olulistel teemadel nagu kodanikuühiskonna ja demokraatia areng, sotsiaalne sidusus ja integratsioon, vähemuste õigused ning võrdõiguslikkus ja diskrimineerimisvastane võitlus.

10
jaan. 2010

Hindamisega mõõtsime programmi efektiivsust, asjakohasust ja edukust ning töötasime välja soovitused programmi strateegia ning elluviimise kohandamiseks muutunud majandusoludega.

15
dets. 2009

Erinevaid kvantitatiivseid ning kvalitatiivseid uurimismeetodeid kasutades analüüsiti põhjalikult ministeeriumide 2007-2010 aastate kaasamispraktikaid, töötati välja sobiv metoodika sarnaste hindamiste jätkamiseks tulevikus ning töötati välja ettepanekud valitsusasutuste kaasamispraktikate tõhustamiseks.

29
sept. 2009

Hindasime, kas Struktuurifondide meetmete tingimustes määratletud kriteeriumid võimaldavad valida projekte, mis panustavad rakenduskavades sätestatud eesmärkide saavutamisse parimal moel ning kas need kriteeriumid võimaldavad liikuda eesmärkide saavutamise suunas võimalikult kiiresti ja tähtsustavad samal ajal projektide jätkusuutlikkust.

15
juuli 2009

Hindamisega anti ülevaade, kas EL toetuste jagamise aluseks olevate rakenduskavade sisu ja vahendute jaotus vastab ka Eesti vajadustele halvenenud majanduskeskkonnas.